Avisos Legals

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament els llocs web propietat d'Oswap Internet S.L., per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web, en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d' internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés al lloc web d'Oswap Internet S.L., Implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

1.-Informació Corporativa

En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic:

El present lloc web és propietat d'Oswap Internet S.L., amb C.I.F. B67488635 i amb domicili a c/Pablo Iglesias, 56 - 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Aquesta societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 47.025, foli 58, fulla B-538.543, inscripció 2ª.

El telèfon de contacte és el 931 800 020 i l'adreça electrònica de contacte és info@oswap.net.

2.-Protecció de Continguts

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per OSWAP Internet S.L., En el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o "look and feel": marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a OSWAP Internet S.L., i / o a tercers als quals els han cedit els seus drets, OSWAP Internet S.L., únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna. A aquests efectes, s'entendrà com a lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per OSWAP Internet S.L., per qualsevol mitjà i / o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que siguin objecte de protecció per les disposicions de les normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial. OSWAP Internet S.L., es reserva el dret a modificar, sense previ avís, en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web i la seva configuració i presentació.

En cap cas l'accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d'ús del lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d'explotació del lloc web. L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web d'Oswap Internet S.L., no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

Sense perjudici de tot l'anterior, si l'Usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho facin conèixer el més aviat possible, remetent un correu electrònic a l'adreça: info@oswap.net.

3.-Privacitat i Protecció de Dades

Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o aporti dades personals, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà d'aplicació el que disposa la Política de Privacitat recollida en el Lloc Web.

4.-Accés i ús del lloc web

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos d'Oswap Internet S.L., dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris. OSWAP Internet S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l'accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per OSWAP Internet S.L., a través del seu Lloc Web; (Ii) un mal funcionament del navegador; (Iii) l'ús de versions no actualitzades del mateix.

OSWAP Internet S.L., podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

5.-Política de devolucions

Oswap Internet, S.L. dins del seu compromís de satisfacció al client farà tot el que estigui al seu abast perquè el servei de s'adeqüi a les seves expectatives. No obstant això si no complim les mateixes li retornarem l'import abonat segons aquestes condicions:

El període de devolució és de 30 dies per als serveis que figuren a continuació:

• Hosting Compartit: 30 dies des de la data de contractació

• Hosting Reseller: 30 dies des de la data de contractació

• Servidor VPS, tots a excepció de les llicències del panell si les hagués: 30 dies des de la data de contractació

• Els productes que no tenen període de devolució: Registres i transferències de dominis, Llicències de Software, Administració de servidors, Certificats SSL i s'entén per a qualsevol producte el període de devolució no figuri especificat en aquest apartat.

Les devolucions han de ser sol citades al departament de facturació des de la nostra àrea de clients https://www.oswap.net/clientarea.php, comprometent es el client a presentar documentació identificativa si així se li demana.

Oswap Internet, S.L. no realitzés devolucions en els següents casos:

• El client ha incomplert els termes del contracte.

• Hi ha la sospita raonable que el servei va ser contractat amb la finalitat de no usar-lo més enllà de període de garantia.

• El servei ha estat utilitzat amb fine silicitos.

La devolució es realitzarà afegint com a saldo al seu compte de client, no obstant el client podrà sol·licitar la devolució de la mateixa manera com va realitzar el pagament. Els costos de les transaccions de devolucions seran descomptats de l'import a reemborsar.

6.-Enllaços a tercers

En el present lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. OSWAP Internet S.L., no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web, llocs als quals accedeix l'interessat sota la seva exclusiva responsabilitat. Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web d'Oswap Internet S.L., que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i / o en els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent així mateix a OSWAP Internet S.L., de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol mena ocasionats per tot l'anterior.

7.-Xarxes socials

L'informem que OSWAP Internet S.L., pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d'Oswap Internet S.L., es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

OSWAP Internet S.L., tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats productes o serveis d'Oswap Internet S.L., així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

8.-Altres condicions

OSWAP Internet S.L., es compromet a no realitzar publicitat enganyosa.

No seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web d'Oswap Internet S.L., produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. OSWAP Internet S.L., com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors. Pot comunicar aquests errors al mail facilitat en aquest avís o mitjançant els diferents mitjans de contacte establerts per OSWAP Internet S.L.
OSWAP Internet S.L., d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, es compromet a no remetre comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.
No es considera com a comunicació comercial tota la informació que s'enviï als CLIENTS d'Oswap Internet S.L., sempre que la seva finalitat sigui el manteniment de la relació contractual existent entre el client i Oswap Internet, S.L. SL, així com l'acompliment de les tasques d'informació , formació, manteniment i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.
OSWAP Internet S.L., no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al lloc web i / o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix.
OSWAP Internet S.L., no es farà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora.Els enllaços i hipertext que possibilitin, a través del lloc web, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control d'Oswap Internet S.L., aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació.
OSWAP Internet S.L., no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin en el lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i legalitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des del lloc web.
OSWAP Internet S.L., no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
En definitiva, l'Usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hipertext inclosos en el lloc web.

9.-Modificació dels Termes i Condicions d'Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El responsable del fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l'usuari haurà de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l'existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

10.-Jurisdicció i llei aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Lugo, renunciant l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.
OSWAP Internet S.L., podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part d'Oswap Internet, S.L.